Diensten

Diverse opdrachtgevers hebben sinds 1997 UMP Research weten te vinden. Voor hen voeren wij een breed scala van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken uit. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • pre- en posttesten van communicatiemiddelen
 • evalueren van (communicatie-) beleid klanttevredenheidsonderzoek
 • verrichten van imago-, attitude- en positioneringonderzoek
 • uitvoeren van doelgroepenonderzoek

We gebruiken hiervoor diverse methoden en technieken:

 • online enquetes
 • deskresearch
 • diepte-interviews
 • groepsdiscussies / focusgroepen
 • brainstormsessies / workshops
 • expertinterviews
 • face-to-face interviews
 • telefonische interviews
 • schriftelijke enquetes
 • sessies met de versnellingskamer

UMP werkt met de MOA Leveringsvoorwaarden.

Nederland - Duitsland

UMP Research biedt uitkomst voor Nederlandse bedrijven die zich op de Duitse markt willen vestigen of er al actief zijn. Daar waar het gaat om het uitvoeren van marktverkenningen, analyses van de beste vestigingslocatie, het genereren van leads, het bemiddelen bij cultuur- en zakenverschillen en/of het opstellen van een marketing- en communicatiestrategie.

Voor genoemde activiteiten beschikt UMP over native-speaking onderzoekers die gedegen kennis hebben van de (valkuilen van de) Duitse taal, de (bedrijfs)cultuur en de klanten. Hierdoor zijn zij bij uitstek gekwalificeerd voor het opzetten en uitvoeren van grensoverschrijdend marktonderzoek. UMP Research onderhoudt contacten met moderne en professioneel uitgeruste onderzoeksstudio’s net over de grens bij Nijmegen, maar ook elders in Duitsland, zoals in Nürnberg, Hamburg, Berlijn, Köln en Stuttgart. De onderzoeksstudio’s beschikken over meerdere testruimten voor individuele interviews en over minimaal één groepsdiscussieruimte met de mogelijkheid tot meekijken via een one-way-screen.

In afzonderlijke onderzoeksstudio’s zijn bovendien beschikbaar:

 • een testkeuken
 • een groepsdiscussieopstelling in huiskamersfeer
 • een centrale technische ruimte
 • een meekijklounge met video-wand en bistro

Tevens beschikt ons bureau over goede contacten met veldwerkorganisaties verspreid over Duitsland. Zie ook de service van 4C Consumer Insight. Ons bureau draagt zorg voor contacten met lokale veldwerkers, te beginnen met een op maat gesneden interviewinstructie. Een gedegen evaluatie en rapportage in Duits, Nederlands of Engels is vanzelfsprekend. In de conclusies en aanbevelingen wordt ook altijd rekening gehouden met een culturele vertaalslag van de gegevens.

Online onderzoek

Online (panel)onderzoek is de meest toegepaste methodiek. Enerzijds vanwege de lage kosten van het veldwerk, anderzijds ook vanwege de snelheid waarmee resultaten beschikbaar zijn. Via een beveiligde verbinding kan een opdrachtgever real time inloggen en via onze software het veldwerk volgen en gegevens analyseren.

Op dit moment kunnen opdrachtgevers via internet realtime:

 • quota’s bekijken
 • respondentoverzichten bekijken
 • rechte tellingen opvragen
 • kruistabellen maken
 • kant-en-klare tabellensets updaten
 • tabellen filteren (inzoomen)
 • grafieken, staafdiagrammen en
  taartdiagrammen maken
 • tabellen, grafieken en diagrammen
 • downloaden (voor tekstverwerkers)

Omdat via een panel al veel achtergrondkenmerken beschikbaar zijn, geeft dit extra veel mogelijkheden voor de analyse, zonder de deelnemers te belasten met steeds terugkerende vragen naar achtergrondkenmerken zoals:

 • leeftijd / geslacht
 • burgelijke staat / samenstelling
 • huishouden
 • werk / opleiding / niveau inkomen
 • digitale apparaten in bezit
 • postcode / type woning
 • etnische afkomst
 • boodschappen en favoriete winkels
 • internetaansluiting / internet providers
 • leesgedrag kranten / tijdschriften
 • kijkgedrag TV / luistergedrag radio
Waardenkaarten

Voor diverse onderzoeken maakt UMP Research veelvuldig gebruik van de bedrijfscultuurwaardenset. Omdat het een projectieve techniek is kan de cultuurwaardenset verhelderend werken bij het vinden van de juiste positionering van bedrijven, nieuwe producten of diensten. En de gekozen waarden brengen de dialoog tussen partijen of deelnemers in een focusgroup op gang. Onze waardenkaarten worden zowel in kwalitatief onderzoek als in kwantitatief onderzoek (bijvoorbeeld een internetenquête) gebruikt. De waardenkaarten die deelnemers aan een onderzoek selecteren geven in woord en beeld weer wat zij belangrijk vinden. Waarden vormen immers de basis voor opinies en gedrag. Sommige mensen vinden ambachtelijkheid en degelijkheid belangrijk, anderen juist creativiteit en inspiratie. Afhankelijk of men deze waarden terugvindt in het werk of het product, zijn mensen tevreden of juist ontevreden, anders gezegd, staan positiever ten aanzien van een aanbieder of product. In totaal zijn 105 waardenkaarten beschikbaar. De set is in een Nederlandse en Duitse versie beschikbaar. Alle kaarten zijn gevalideerd.

Transcribing

Naast het uitvoeren van marktonderzoek kan UMP Research u ook helpen bij ‘Transcribing’, oftewel het letterlijk uittypen van uw interviews of discussies. Na aanlevering van een audio- of videobestand, via bijvoorbeeld www.wetransfer.com, maken wij een transcript met behulp van het programma Express Scribe. De uitwerkers zijn studenten, die ook specialistische teksten met afkortingen of vakjargon goed begrijpen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, uw opnames worden na goedkeuring van de transcripten gewist. In de afgelopen jaren hebben wij o.a. gewerkt voor de WRR, de Universiteit van Maastricht en de East Manchester Business School.

Voor een offerte mail naar ump@umpresearch.com. Prijsindicatie is € 1,50 per minuut opnametijd van een interview met twee sprekers, en € 2 per minuut interview bij 3-4 sprekers. Voor uitwerken van groepsdiscussies berekenen wij € 3 per minuut opname.

Focusgroup met lap-tops

Het werken met lap-tops en een centrale server is een hulpmiddel bij focusgroepen waarbij de individuele mening en soms anonimiteit van deelnemers belangrijk is. Door middel van laptops kunnen respondenten hun antwoorden (anoniem) geven. De laptops zijn allemaal verbonden aan een netwerk. De respondenten kunnen via een projectiescherm zien wat zijzelf en anderen antwoorden. Vrijwel direct na een sessie kan een letterlijk verslag worden gegenereerd van alle gegevens die zijn ingebracht, met daarbij de uitslag van eventuele stemrondes.

Deze werkwijze is zeer gebruiksvriendelijk: iedereen kan er na een korte uitleg mee aan de slag.

Wat zijn de voordelen?
In de zogemaande versnellingskamer werken de respondenten parallel zodat ze tegelijkertijd hun individuele mening kunnen geven. Op deze wijze is een snelle inventarisatie van alle meningen mogelijk. Daarnaast kunnen de respondenten meningen van anderen gebruiken voor hun eigen creatieve ideeën. Een belangrijk voordeel is natuurlijk de anonimiteit, waardoor respondenten gemakkelijker hun eigen mening uiten en daarbij niet beïnvloed worden door andere deelnemers.